Regulamin wypożyczalni

Aby zasady współpracy z naszą firmą były czytelne i jasne stworzyliśmy regulamin, zawierający podstawowe inforamcje dotyczące świadczonych przez nas usług. Prosimy o zapoznanie się z nim i przestrzeganie zawartych tam zaleceń.

Regulamin wypożyczalni

  1. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, udostępnia i wypożycza jedynie kajaki na spływy.

2. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu.

3. Organizator spływu jest odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt.

4. W przypadku zniszczenia, zagubienia, kradzieży sprzętu, Organizator zobowiązany jest do zwrotu jego równowartości w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania. Przykładowe ceny sprzętu najczęściej ulegającego zagubieniu lub zniszczeniu:

  • Wiosło aluminiowe – 179,00 zł
  • Kamizelka asekuracyjna – 95,00 zł
  • Klapa luku bagażowego kajaka 2os – 133,00 zł
  • Klapa luku bagażowego kajaka 1os – 133,00 zł
  • Uchwyt do przenoszenia kajaka – 40,00 zł
  • Fartuch do kajaka –229,00 zł

5. Organizator przed rozpoczęciem spływu zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Uwagi dotyczące samego kajaka polegające na nieszczelności, których nie ujawniły oględziny przy odbiorze, a które ujawniły się w trakcie pływania należy zgłosić telefonicznie wypożczalni niezwłocznie po ich wykryciu. Zgłoszenia dokonywane po spływie nie będą uwzględniane.

6. Każdorazowo Organizator spływu potwierdzi pisemnie ilości pobranego sprzętu, tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.

7. Organizator zobowiązany jest do zwrócenia sprzętu w stanie umożliwiającym natychmiastowe dalsze wypożyczenie. Na okoliczność sprzątania kajaków, jest pobierana kaucja wysokości 100 zł. Kaucja jest zwracana jeśli sprzęt zostanie zwrócony w należytym stanie.

8. Opłaty za wypożyczenie kajaków i transport pobiera się z góry przed rozpoczęciem spływu. Pobiera się także opłatę w przypadku rezygnacji z zamówionej części sprzętu w dniu spływu lub podczas spływu o ile nie jest to spowodowane załamaniem pogody.

9. Rezerwacja sprzętu odbywa się na zasadzie przedpłaty w wysokości 50% kosztów wynikających z oferty, która musi być wpłacona co najmniej 7 dni przed datą realizacji usługi, chyba że przyjęto inne ustalenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu odbioru sprzętu.

10. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych Organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna, oraz ponosi za nią pełną odpowiedzialność.

11. W czasie spływu należy zachowywać się zgodnie z dobrym obyczajem wodniaka i bezpieczeństwem uczestników spływu. Nie należy:

a) hałasować i zaśmiecać akwenu wodnego i nabrzeży,
b) siadać na burcie, dziobie, rufie a także w kajaku nie znajdującym się na wodzie, c) stać i kucać w kajaku, skakać z kajaka do wody,
d) kąpać się w kamizelkach asekuracyjnych (kapokach) ani na nich nie siadać.

12. Przedstawiciel Wypożyczalni zobowiązany jest do udzielenia uczestnikom spływu informacji o wszystkich warunkach na jakich spływ się odbywa, a przede wszystkim:

a) zasad korzystania ze sprzętu pływającego i asekuracyjnego, b) doboru osad pod względem kondycji i umiejętności,
c) informacji o szlaku kajakowym i miejscach postoju,
d) przygotowaniu uczestników spływu w odpowiednią odzież.

13. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.

14. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

15. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione przez uczestników spływu samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

16. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez nas.

17. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły. W przypadku gdy stwierdzi się upojenie alkoholowe w trakcie spływu, uczestnik kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Pijany uczestnik ponosi również koszty związane z transportem do bazy.

18. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia , sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

19. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków.